[Έληξε] Θέση εργασίας: Διευθυντής Eπικοινωνίας

Ο Διευθυντής Eπικοινωνίας είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία, την εικόνα και τη φήμη του οργανισμού σε μεγάλες και ποικίλες ομάδες κοινού και δημιουργεί σχέσεις αμοιβαίας  εμπιστοσύνης και συνεργασίας με αυτές.

Πιο συγκεκριμένα, φροντίζει για τη δημιουργία ευνοϊκής εικόνας και γενικότερα για την προβολή και την διάχυση του προγράμματος και των δράσεων της Ελευσίνας 2021 αναλαμβάνοντας α) την προώθηση εκδηλώσεων (συνεντεύξεις τύπου, συμμετοχή σε εκθέσεις, παρουσιάσεις κ.λπ.) β) την προβολή του έργου της ΠΠΕ βασιζόμενος σε ποσοτικά και ποιοτικά μεθοδολογικά εργαλεία. Επίσης, είναι αρμόδιος γ) για την επιμέλεια διαφημιστικών φυλλαδίων, τη σύνταξη δελτίων Τύπου και τις επαφές με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συγχρόνως, σε συνεργασία με την Διευθύνουσα Σύμβουλο, την Καλλιτεχνική Διευθύντρια και τον Οικονομικό Διευθυντή διαμορφώνει δ) συγκεκριμένο σχέδιο επικοινωνιακής στρατηγικής, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επικοινωνιακής πολιτικής που θέτει η ΠΠΕ2021.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχιούχος Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής σε τμήματα Επικοινωνίας και ΜΜΕ.
 • 8-10 χρόνια εμπειρία σε ανάλογη θέση ευθύνης με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας σε δημόσιο ή ιδιωτικό πολιτιστικό φορέα.
 • Έκθεση και εμπειρία σε διεθνές και πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
 • Άριστη χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Διαθεσιμότητα για διεθνή ταξίδια
 • Άριστη γνώση MS OFFICE και Η/Υ
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και στις δημόσιες σχέσεις.

Επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Κοινωνική δεξιότητα.
 • Επινοητικότητα, δημιουργική φαντασία, κριτική σκέψη.
 • Δυναμική προσωπικότητα, ευχέρεια λόγου.
 • Άριστες ικανότητες συνεργασίας σε ομάδα.
 • Γνώση μιας επιπλέον ξένης γλώσσας.
 • Εμπειρία και γνώση της Ελευσίνας και της γύρω περιοχής.

Οι αμοιβές για όλες τις θέσεις υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο ως Ν.Π.Ι.Δ. και επιτρέπεται να είναι μέχρι ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής τους έως τη λήξη της διάρκειας της επιχείρησης το 2022. Σε κάθε περίπτωση αποκλείται η αναγνώρισή τους ως συμβάσεις αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τον υπ’αριθμ. 4509, Άρθρο 66 “Ρύθμιση θεμάτων επιχειρήσεων που συστήνονται για τη φιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.