[Έληξε] Θέση Εργασίας: Οικονομικός Διευθυντής

Ο Οικονομικός Διευθυντής είναι αρμόδιος για την ενιαία οικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οικονομικών υποθέσεων/των λειτουργιών του οργανισμού και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης.

Συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνος σε συνεργασία με την Διευθύνουσα Σύμβουλο και την Καλλιτεχνική Διευθύντρια για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων, τη οικονομική διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων του οργανισμού και την εύρεση χρηματοδοτήσεων. Συγχρόνως, ο Οικονομικός Διευθυντής μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των οικονομικών διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών της Δημοτικής Ανώνυμης Επιχείρησης Eleusis2021.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών – Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξη ή Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής στη Νομική ή τη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή τις Πολιτικές ή Οικονομικές Επιστήμες ή τη Δημόσια Διοίκηση.
 • 8-10 χρόνια διοικητική εμπειρία σε ανάλογη θέση ευθύνης, κατά προτίμηση σε δημόσιο ή ιδιωτικό πολιτιστικό φορέα.
 • Έκθεση και εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση MS Office &  Η/Υ.
 • Καλή γνώση οικονομικής διαχείρισης.
 • Διαθεσιμότητα για διεθνή ταξίδια.

Επιθυμητά προσόντα

 • 5 χρόνια εμπειρία σε παρόμοιο ρόλο (Οικονομικής Διοίκησης).
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
 • Έκθεση και εμπειρία στο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Εμπειρία από μεγάλης κλίμακας πολιτιστικά γεγονότα.
 • Καλή γνώση εμπορικών θεμάτων.

Οι αμοιβές για όλες τις θέσεις υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο ως Ν.Π.Ι.Δ. και επιτρέπεται να είναι μέχρι ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής τους έως τη λήξη της διάρκειας της επιχείρησης το 2022. Σε κάθε περίπτωση αποκλείται η αναγνώρισή τους ως συμβάσεις αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τον υπ’αριθμ. 4509, Άρθρο 66 “Ρύθμιση θεμάτων επιχειρήσεων που συστήνονται για τη φιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης