[Έληξε] Θέση εργασίας: Στέλεχος Επικοινωνίας

Το Στέλεχος Επικοινωνίας είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση και την υποστήριξη του προγράμματος επικοινωνίας, την εικόνα και την φήμη του οργανισμού σε μεγάλες και ποικίλες ομάδες κοινού και δημιουργεί σχέσεις αμοιβαίου συμφέροντος με αυτές.

Πιο συγκεκριμένα, φροντίζει για την διεκπεραίωση των επιμέρους ενεργειών οι οποίες θα ενισχύσουν την προβολή και την διάχυση του προγράμματος και των δράσεων της Ελευσίνας 2021 αναλαμβάνοντας α) την προώθηση εκδηλώσεων (συνεντεύξεις τύπου, εκθέσεις, παρουσιάσεις κ.λπ.) β) την προώθηση του έργου της ΠΠΕ βασιζόμενος σε ποσοτικά και ποιοτικά μεθοδολογικά εργαλεία. Επίσης, είναι αρμόδιος γ) για την επιμέλεια διαφημιστικών φυλλαδίων, τη σύνταξη δελτίων Τύπου και τις επαφές με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε συνεργασία με τον Διευθυντή Επικοινωνίας θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί δ) το σχέδιο επικοινωνιακής στρατηγικής που έχει οριστεί σε συνεργασία με την Διευθύνουσα Σύμβουλο, την Καλλιτεχνική Διευθύντρια με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επικοινωνιακής πολιτικής που θέτει η ΠΠΕ2021.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχιούχος Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής σε τμήματα Επικοινωνίας και ΜΜΕ.
 • 5-8 χρόνια εμπειρία σε ανάλογη θέση ευθύνης με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας σε δημόσιο ή ιδιωτικό πολιτιστικό φορέα.
 • Άριστη γνώση MS Office & Η/Υ.
 • Έκθεση και εμπειρία σε διεθνές και πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
 • Άριστη χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και στις δημόσιες σχέσεις.
 • Διαθεσιμότητα για διεθνή ταξίδια.

Επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Κοινωνική δεξιότητα.
 • Επινοητικότητα, δημιουργική φαντασία, κριτική σκέψη.
 • Δυναμισμός και συνέπεια.
 • Δυναμική προσωπικότητα, ευχέρεια λόγου.
 • Άριστες ικανότητες συνεργασίας σε ομάδα.
 • Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης γραφείου.
 • Γνώση μιας επιπλέον ξένης γλώσσας.
 • Εμπειρία και γνώση της Ελευσίνας και της γύρω περιοχής.

Οι αμοιβές για όλες τις θέσεις υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο ως Ν.Π.Ι.Δ. και επιτρέπεται να είναι μέχρι ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής τους έως τη λήξη της διάρκειας της επιχείρησης το 2022. Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται η αναγνώρισή τους ως συμβάσεις αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τον υπ’αριθμ. 4509, Άρθρο 66 “Ρύθμιση θεμάτων επιχειρήσεων που συστήνονται για τη φιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης”.