Εισήγηση για λήψη απόφασης αποστολής αιτημάτων επιχορήγησης της ΠΠΕ 2021, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο φάκελο υποψηφιότητας. ΑΡ. ΑΠΟΦ. 6-19

16.01.2019


Μνημόνιο συνεργασίας με το Δήμο Ελευσίνας. ΑΡ.ΑΠΟΦ. 5-19

16.01.2019


Απόφαση για την έγκριση επικοινωνιακής πολιτικής. ΑΡ. ΑΠΟΦ. 4-19

16.01.2019


Απόφαση για την έγκριση επικοινωνιακής στρατηγικής. ΑΡ. ΑΠΟΦ. 3-19

16.01.2019


Αξιολόγηση 3ου παραδοτέου προγραμματικής σύμβασης με το ΕΚΠΑ και καθυστέρηση παραλαβής 4ου παραδοτέου. ΑΡ. ΑΠΟΦ. 2-19

16.01.2019


Έγκριση πρακτικών Δ.Σ. 17ης και 18ης Συνεδρίασης. ΑΡ. ΑΠΟΦ. 1-19

16.01.2019