Ιούλ 2019
ΔΤΤΠΠΣΚ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Νέα

[Έληξε] Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και υλοποίησης των έργων της Δ/νσης Πολιτιστικής Βιομηχανίας

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, με διακριτικό τίτλο ELEUSIS 2021 πρόκειται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και υλοποίησης των έργων της Δ/νσης Πολιτιστικής Βιομηχανίας της, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.