Eleusis 2021

<< Αυγ 2020 >>
ΔΤΤΠΠΣΚ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Νέα

[Έληξε] Στέλεχος του Τμήματος Διαγωνισμών & Δημοσίων Συμβάσεων

24.12.2019

Η ICAP Recruitment Solutions για λογαριασμό της εταιρείας «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ» και διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2021»,

αναζητά Στέλεχος Τμήματος Διαγωνισμών & Δημοσίων Συμβάσεων (ref:)

Το Τμήμα Προμηθειών, Δημοσίων Συμβάσεων και Διαγωνισμών αναφέρεται στη Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών και τον επικεφαλής αυτής. Αντικείμενο του Τμήματος είναι η εκτέλεση κάθε αρμοδιότητας σχετικής με την πραγματοποίηση των απαραίτητων για τη λειτουργία της Εταιρείας προμηθειών, η πραγματοποίηση κάθε απαιτούμενης διαδικασίας για τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών προκειμένου να συναφθούν όλες οι απαραίτητες δημόσιες συμβάσεις έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση του έργου της Ελευσίνα 2021.

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι εξής:

 • Η παρακολούθηση της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις.
 • Η μέριμνα για τη συγκρότηση των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, καλής εκτέλεσης εργασιών και διαγωνισμών, και η σύνταξη των εγγράφων των επιτροπών καθώς και η μέριμνα για την υπογραφή τους.
 • Η καταγραφή των αναγκών των επιμέρους τμημάτων και η συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων που χρειάζονται για τη διενέργεια αναθέσεων σχετικών με το έργο της Εταιρείας.
 • Η ευθύνη για την παραλαβή των τεχνικών εκθέσεων, μελετών και κάθε άλλου προπαρασκευαστικού έγγραφου απαραίτητου για την πραγματοποίηση μιας προμήθειας ή υπηρεσίας, που προετοιμάζονται στα επιμέρους τμήματα.
 • Η μέριμνα για τη διενέργεια έρευνας αγοράς και η αξιολόγηση των προσφορών.
 • Η μέριμνα για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ανάθεση κάθε προμήθειας ή υπηρεσίας μέχρι και την οριστική παραλαβή της, σύμφωνα πάντοτε με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Ο έλεγχος όλων των εγγράφων που συντάσσονται ως προς τη νομιμότητα και την ορθότητα τους και ως προς την ύπαρξη όλων των απαραίτητων υπογραφών που πρέπει να φέρουν.
 • Η μέριμνα για την ορθή ανάρτηση των εγγράφων των αναθέσεων στις πλατφόρμες ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το ΚΗΜΔΗΣ, όταν κρίνεται αναγκαίο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Η μέριμνα για την ορθή τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων της Εταιρείας και η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών καταχωρήσεων.Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης από τρίτους (μεταφορές, ενοικιάσεις, συντηρήσεις κ.λπ.).
 • Η επικοινωνία με τα υπόλοιπα τμήματα της Εταιρείας για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ανάθεση και ενημέρωση για την πορεία της εκτέλεσης τους.
 • Η εποπτεία για την ορθή διανομή των προμηθειών στο κάθε τμήμα .
 • Η μέριμνα για την παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων που ζητούνται από τον επικεφαλής της Διεύθυνσης, τους Νομικούς και τους εξωτερικούς Συμβούλους κατά τη σύνταξη προκηρύξεων
 • Ο χειρισμός του πρωτοκόλλου των Δημοσίων Συμβάσεων και διαγωνισμών
 • Η μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών παραλαβής, ασφαλούς αποθήκευσης, χορήγησης και παρακολούθησης των αναλώσιμων και των πάγιων υλικών της Εταιρείας, και για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ανωτέρω. Η παράδοση στο Λογιστήριο των αντίστοιχων τιμολογίων και αποδεικτικών παραστατικών για τη διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών.
 • Η τήρηση αρχείου (φυσικό και ηλεκτρονικό) προμηθειών, συμβάσεων και προμηθευτών.
 • Η μέριμνα για την παρακολούθηση και διαχείριση αποθεμάτων αποθήκης.
 • Η φροντίδα για τη σύνταξη κάθε άλλου έγγραφου σχετικού με την αρμοδιότητα του τμήματος.
 • Η σύνταξη μηνιαίων αναφορών σχετικές με την εξέλιξη των εργασιών αρμοδιότητας του.
 • Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας σχετική με την αρμοδιότητα του τμήματος.
 • Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας σχετικής με την αρμοδιότητα του Τμήματος που του ανατίθεται από τον επικεφαλής της Διεύθυνσης, ακόμα και αν αυτή δεν προβλέπεται ειδικά.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ, Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία ενός (1) έτους τουλάχιστον σε αντίστοιχο ρόλο (Δημόσιες Συμβάσεις)
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
 • Σταθερή απόδοση και προσαρμογή σε συνθήκες πίεσης
 • Άριστες ικανότητες οργάνωσης και τήρησης προθεσμιών
 • Επιθυμητά προσόντα
 • Γνώση πλατφόρμας ΚΗΜΔΗΣ – ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος
 • Εμπειρία σε εταιρείες δημοσίου φορέα

“Οι αμοιβές για όλες τις θέσεις υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο ως Ν.Π.Ι.Δ. και επιτρέπεται να είναι μέχρι ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής τους έως τη λήξη της διάρκειας της επιχείρησης το 2022. Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται η αναγνώρισή τους ως συμβάσεις αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τον υπ’αριθμ. 4509, Άρθρο 66 “Ρύθμιση θεμάτων επιχειρήσεων που συστήνονται για τη φιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης”.

Για αιτήσεις πατήστε εδώ.